Interdiffusion Study and Assessment of Mobility for Ti-Mo Alloys

Feng, Liang; Huang, Lei; Chang, Hui; Cui, Yu-wen; Li, Jin-shan